Světelné znečištění, společné řešení, č. 265

Zjistit více

Velkým problémem současného světa je zachování tmy, nočního prostředí, tmavé oblohy, jinak řečeno problémem je tzv. světelné znečištění. Znamená to, že se svítí více, než je potřeba, nesprávným směrem a nesprávnými svítidly. A světelné znečištění je velice škodlivé pro člověka, pro přírodu, faunu i flóru, má velmi nepříznivý ekologický dopad a ekonomicky nešetrný přístup.

Z těchto důvodů byl připraven projekt Světelné znečištění, společné řešení, č. 265, v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.  Tento projekt navazuje na předchozí projekt Světelné znečištění, společný postup, č. 203.

  • Vedoucím partnerem je česká organizace AKTIVITY PRO, o.s.
  • Bavorským partnerem je NATURPARK BAYERISCHER WALD e. V.

Asociovanými partnery projektu:

  • Ministerstvo životního prostředí
  • Česká astronomická společnost
  • Bavorský národní park
  • Obec Krsy
  • Obec Bezvěrov

Projekt byl zahájen  1.2.2019 a měl probíhat 30 měsíců, tj. do 31.7.2021. Z důvodu světové pandemie Covid – 19 a s tím souvisejících restrikcí však musel být konec projektu posunut, a to do 31. 3. 2023.

Výstupem  projektu je inicializace vzniklé institucionální sítě organizací zabývajících se světelným znečištění,

Aktivity projektu jsou tyto:

Cílovou skupinou je veškeré obyvatelstvo se zaměřením na děti a mládež (prevence je nejdůležitějším prvkem ve snaze snížit světelní znečištění) dále starostové obcí, ředitelé organizací, zástupce firem, které se zabývají světlem, prostě všechny, kteří mohou ovlivnit světelné znečištění.

Světelné znečištění je ve světě veliký problém. O to větší, že se objevuje teprve v posledních letech, veřejnost si tento problém vůbec neuvědomuje, nemá o něm téměř žádné informace a nebezpečí problému zná jen malá část odborníků.

Světelné znečištění je ekologicky nešetrné, nesmírně škodí lidem a jejich zdraví, velmi ubližuje přírodě, floře i fauně. Je i značně neekonomické a jeho hrozba do budoucna je stále větší.

Projekt Světelné znečištění, společné řešení přichází s náznakem řešení tohoto problému na dotačním území Bavorska a České republiky. Cílem projektu je aktivizovat síť institucí z české i bavorské části dotačního území, která se zabývala světelným znečištěním v předchozím menším projektu, a doplnit ji o odborné instituce a fyzické osoby, aby mohla plnit úkoly dané tímto projektem.

Tato institucionální síť bude pomáhat při všech aktivitách projektu. Především to budou informační a vzdělávací akce spojené s propagací v médiích. Jsou určené pro veškerou veřejnost k seznámení se základem problematiky a cílenější vzdělávací proces je připraven pro instituce a osoby, které mohou světelné znečištění pozitivně ovlivnit (starostové obcí, ředitelé organizací a zástupci institucí, které mají na starosti veřejné osvětlení ve městech…). Nastartuje se tzv. proces „samoregulace“ světelného znečištění. Připraví se a vytvoří měřící jednotky vybavené technikou na měření světelného znečištění. Budou intenzivně využívány k informačním a vzdělávacím aktivitám a rovněž budou půjčovány organizacím a obcím k měření míry světelného znečištění. Připraví se dvě místa tmavé oblohy pro cerifikaci (International Dark-Sky Association), jedna v ČR, jedna v Bavorsku. Vytvoří se webové stránky projektu a upraví informační systém. V rámci projektu proběhnou i dvě konference. Cílovou skupinou bude veškeré obyvatelstvo a odbornější instituce.

Projekt přinese v dotačním území veřejnosti povědomí o světelném znečištění a stěžejní informace institucím, které se osvětlením zabývat. Obyvatelé a organizace budou šetrněji zacházet se světlem, světelné znečištění se začne eliminovat. Projeví se to pozitivně v ekologické i ekonomické oblasti. Ovlivní to zdraví lidí, pomůže to přírodě, živočichům i rostlinám. A společné řešení na obou stranách dotačního území přinese větší zviditelnění česko-bavorského příhraničí, jeho další sblížení a zvýšení cestovního ruchu.

Realizace projektu