Aktivizace a doplnění institucionální sítě

Zjistit více

Aktivizace a doplnění institucionální sítě

Součástí institucionální sítě jsou právnické a fyzické osoby, které se jakýmkoliv způsobem zabývají problematikou světelného znečištění, jeho snižování a eliminace. Tato institucionální síť je následně nápomocna procesu zviditelnění a popularizace problematiky v médiích a procesu informování a vzdělávání nejširší veřejnosti se zaměřením na starosty obcí a instituce mající na starosti osvětlení.

Ačkoli je tedy v rámci projektu působeno na všechny subjekty z institucionální sítě, významná pozornost je kladena zejména směrem k obcím a svazkům obcí, neboť každá obec má veřejné osvětlení, provádí nasvícení objektů historických staveb, přechody pro chodce, atd. a má tedy největší vliv na světelné znečištění.

Funkce institucionální sítě pro projekt je především spolupráce v projektových aktivitách a propagace projektu. Díky ní bylo například možno zviditelnit projekt na některých ministerstvech, ale i v Senátu ČR nebo v Akademii věd ČR.

Síť již existovala z předchozího projektu Světelné znečištění, společný postup č. 203, nyní byla doplňována a aktivizována pro plnění aktivit projektu.

Institucionální síť vznikla velice rychle a začala fungovat už na úvodní konferenci. Na české straně se jedná především o pana Pavla Suchana, který stojí v čele iniciativy pro legislativní řešení světelného znečištění a tím i Ministerstvo životního prostředí (v čele s panem náměstkem Vladislavem Smržem), které pořádá vzdělávací akce, na kterých přednášejí někteří další členové institucionální sítě. Jedná se o pana Hynka Medřického, paní Zdeňku Bendovou (UK) a paní Lenku Maierovou (ČVUT). Významnou institucí je Západočeská univerzita v Plzni, její Fakulta pedagogická v čele s panem děkanem Miroslavem Randou a 1. proděkankou Zdeňkou Chocholouškovou.