Aktivity projektu

                                                                                                                         

Propagace problematiky světelného znečištění

Tato aktivita projektu je velmi důležitá, protože povědomí o problematice světelného znečištění, jeho škodlivosti a boje proti němu je mezi širokou veřejností velmi malá. Dokonce i v odborné veřejnosti není téměř známa! Proto bude propagace probíhat co nejmasovější formou s ohledem na finanční možnosti. Především budou informace o projektu a dané problematice neustále aktualizovány na webových stránkách projektu, na webových stránkách českého vedoucího partnera a dalších informačních a propagačních aplikacích, např. facebooku.
Rovněž webové stránky a další aplikace českých institucí z nově vzniklé sítě budou místem propagace světelného znečištění.
Problém světelného znečištění se objeví v českých médiích. Tiskovinách, rozhlase a televizi. Bude se jednat především o regionální média. Bude využívána každá příležitost ke zviditelnění daného problému světelného znečištění, práce sítě institucí a průběhu projektu.
K účinné propagaci bude využito i různých placených vývěsek, vývěsek v dopravních prostředcích, případně prostoru na velkoplošných vývěskách. V sídlech a dalších pracovních prostorách českého partnera i českých institucí sítě bude rovněž o problematice co nejvíce informováno a bude propagována.
Všechny materiály projektu budou vybaveny potřebnými logy a dalšími propagačními náležitostmi.

Informační a vzdělávací akce

Informační a vzdělávací akce pro českou cílovou skupinu budou sloužit jednak ke zviditelnění a vysvětlení problému světelného znečištění, jednak ke zveřejnění a propagaci postupů, které budou snižovat stávající a eliminovat vznik nového světelného znečištění. Patři sem i pozorování noční oblohy a porovnání území s malým a velkým světelným znečištěním.
Informační a vzdělávací akce budou organizovány pro školní děti a mládež a pro studenty středních a vysokých škol. Rovněž budou určeny pro širokou škálu dospělých (zájmové organizace, jednotlivci), zástupce státních i veřejných institucí, pro starosty obcí, představitele územních celků atd.
Informační akce jsou časově kratší (do jedné hodiny) a obsahově méně náročné celky, kde se účastník dozví základní informace a dostane základní materiály k problematice.
Vzdělávací akce půjdou do větší hloubky v zisku informací a řešení problematiky postupu proti světelnému znečištění. Budou časově náročnější (nad jednu hodinu až k možnosti několikadenních akcí) a účastníci obdrží i mnohem větší objem materiálů.
Lektorské zajištění bude také odpovídat zaměření akcí. Informační akce povede lektor se základními znalostmi problematiky, vzdělávací akce musí být vedeny lektory s odbornou znalostí problému světelného znečištění.

Vytvoření expozic problematiky světelného znečištění

Expozice patří mezi neúčinnější a nejstálejší prvky pro zviditelnění problematiky světelného znečištění a jeho snižování. Budou vybaveny velmi názornými pomůckami se zaměřením na interaktivnost. Některé dobře použitelné exponáty již existují a budou využity. Většina exponátů se ale bude na základě doporučení sítě institucí připravovat a vyrábět. Především interaktivní elektronické exponáty, které patří k nejúčinnější a veřejností jsou nejvíce vyhledávány. Patří sem i ukázka správného veřejného osvětlení atd.
Expozice budou připraveny statické a mobilní. Statickou expozicí se rozumí stálá nepřenosná expozice. Mobilní expozice je přenositelná a vyrobena tak, aby mohla sloužit v jakémkoli místě a za odlišných podmínek. Za statickou expozicí přijíždí cílová skupiny na určené místo, mobilní expozice putují za cílovou skupinou.
Na straně vedoucího partnera budou vytvořeny čtyři expozice, dvě statické a dvě mobilní. Jedna statická expozice bude připravena v Environmentálním centru Krsy, které je velmi hojně navštěvováno školami i dospělými návštěvníky a kde je vhodný prostor s nejlepšími možnostmi pro statickou expozici a ukázkové svícení. Druhá pak v kontaktním místě v sídle partnera, protože Plzeň má velký potenciál návštěvníků. Obě mobilní expozice budou připraveny pro využití kdekoli v dotačního území. Na bavorské straně vzniknou dvě expozice, jedna bude statická a bude připravena v jeho sídle ve Zwieselu. Druhá expozice bude mobilní.

Webové stránky projektu a úprava IS

Webové stránky slouží k informování o projektu, jeho cílech, probíhajících aktivitách, jeho výsledcích a výstupech. Na webových stránkách se uveřejňují informace o termínech aktivit, postupu jejich plnění. Je zde možno komunikovat s realizátory projektu, hlásit se na aktivity, které jsou při realizaci určené pro cílovou skupinu. Je zde možné participovat na projektu či pomáhat hledat odpovědi na problémy projektem řešené.
Webové stránky začnou být připravovány okamžitě po zahájení projektu a v co nejkratší době budou vybaveny základními informacemi o aktivitách. Postupně budou přidávány další informace o realizaci projektu, plnění jednotlivých aktivit, dokumenty související s projektem, fotografie, videa.

Informační systém je nejdůležitější nástroj pro komunikaci a plánování mezi realizátory a cílovou skupinou po skončení realizace v době jeho udržitelnosti. Budou zde k dispozici termíny akcí, jejich popis, možnosti přihlášení, případné platby, databáze klientů…
Informační systém pro komunikaci a plánování mezi partnery již existuje a bude upraven o expozice a vzniklé informativní a vzdělávací programy a přizpůsoben pro komunikaci s veřejností. Upraví se všechny potřebné moduly, aby je mohla využívat cílová skupina.

Konference

Konference se budou konat klasicky dvě, jedna úvodní na začátku projektu a jedna závěrečná na jeho konci.
Úvodní konference seznámí s projektem a jeho plánovaným průběhem a připravenými výstupy. Rovněž je využita k propagaci projektu, jeho cílů a myšlenek.
Závěrečná konference má za úkol vyhodnotit průběh a dosažené výsledky a výstupy. Jsou na ní rovněž představeny činnosti a aktivity po skončení projektu v době udržitelnosti.
Proběhnou za účasti zástupců veřejnosti (média, instituce, školy…), zástupců sítě institucí a obou partnerů.
Obě konference se budou konat u vedoucího partnera.