Výsledky projektu – Aktivity projektu

Aktivity projektu byly všechny uskutečněny a slíbené ukazatele splněny, případně překročeny.

Aktivity projektu sloužily k informování o klíčovém faktoru, který ohrožuje samotnou existenci živých tvorů vč. člověka, široké veřejnosti a dále k navázání vzájemné komunikace mezi veřejností, zástupci měst a obcí, státních institucí vč. zástupců Ministerstva životního prostředí. Přesvědčivost problému byla posílena zapojením odborníků do jednotlivých aktivit. Šlo o světelné techniky, astronomy, zástupce astronomické společnosti, biology a další odborníky. Aktivity byly organizované tak, aby sdělení problému bylo pro příslušnou cílovou skupinu pochopitelné. Proto se využívaly různé způsoby pro přenos informace, pro její pochopení, pro vyhodnocení daným subjektem a pro vytvoření jeho následného postoje vedoucího ke konkrétní změně chování, jednání. Kromě tištěných letáků v různých velikostech se základními informacemi o projektu a jeho obsahu, byly tištěny drobnější brožury. Pro interaktivní osvojení problematiky vznikaly pracovní listy, kvízy, prezentace. Praktická ukázka vhodného a nevhodného osvětlení jen podtrhla slovní či obrazové sdělení. V projektu byly naplánovány dvě konference a dále informační akce různého charakteru pro různé cílové skupiny. První i závěrečná konference informovala nejen o projektu jako takovém, ale obsahovala i odborné přednášky na téma světelné znečištění a srovnáním informací z první a závěrečné konference umožnilo i zhodnocení projektu. Díky osvětě a probíhající komunikaci napříč jednotlivých stupňů státní správy došlo ke zvýšení zájmu o informace, jak tento problém řešit. Toto byl zásadní posun. Při zahájení projektu mnoho osob tato problematika nezajímala a mnozí se domnívali, že jde o problém astronomů. Po zjištění dopadů na jejich vlastní duševní i tělesné zdraví nastala změna v jejich přístupu k problému. Osvětové a informační akce probíhaly po celou dobu realizace. Celkem bylo proškoleno 3.153 osob cílové skupiny. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla i konference pro veřejnost pořádaná v průběhu projektu v Plzni a pro velký zájem byl zvolen kulturní dům Šeříkovka. Účastníci vyslechli přednášky na téma nevhodného osvětlení přirozené tmy a využili i možnosti diskuse. Po skončení vznikla i diskuse v užším kruhu mezi jednotlivými odborníky, kteří se zabývají tímto problém každý z jiného úhlu pohledu, zároveň své vzájemné poznatky mohli konfrontovat i se zástupci MŽP. Velmi účinným osvětovým prvkem byly interaktivní přednášky pro žáky a studenty škol. Šlo o velmi vnímavou cílovou skupinu, která se velmi aktivně zapojovala do aktivit v rámci přednášky či prohlídky expozic. Nejen že je informace o škodlivých světelných spektrech šokovala, ale snad díky této razantní reakci začali zjišťovat škodlivost záření vlastních mobilů, PC, TV. Sami hledali řešení a hlavně stali se spolušiřiteli osvěty o tomto novodobém fenoménu. Při akcích vyplňovali pracovní listy, komentovali novou zkušenost, zkoušeli si řešit vědecký problém a nacvičovali i vlastní projev, kterým si osvojenou myšlenku více zafixovali. Velmi oblíbený se stal rozebiratelný model člověka, na němž se mohli přesvědčit, jak souvisí oční receptor s vývojově starými částmi mozku, jak tyto části ovlivňují jednotlivé orgány, v jakých částech těla se nachází i jejich žlázy s vnitřní sekrecí, jak funguje nervové řízení a jak hormonální. Pro co nejrychlejší pochopení problematiky byly využívány právě dopady na lidské zdraví. Až následně docházelo k rozšíření informací o vlivu na všechny živé tvory a upozornění na vzájemné vztahy nejen všeho živého. S těmito informacemi se mohli všichni účastníci informačních akcí opět seznámit všemi možnými způsoby – přes psaný text, mluvené slovo, až po mikroskopický „průzkum“ rostlinné či živočišné tkáně. Informační aktivity byly podpořeny i mediálně. Proběhlo několik informačních spotů v televizi (Česká televize, ZAK) a v rozhlase.