Příprava projektu a jeho cíle

Projekt byl připravován v roce 2016 a v první polovině roku 2017. Vedoucím partnerem byla určena česká organizace AKTIVITY PRO, o.s., partnerem pak  bavorský NATURPARK BAYERISCHER WALD e. V. Oba partneři se domluvili na výstupu a aktivitách projektu, na spolupráci při přípravě i realizaci projektu a na společném financování. V průběhu přípravy se partneři scházeli většinou v bavorském Zwieselu, sídle Naturpark Bayerischer Wald e. V.

Český partner začal první zpracovávat konkrétní projektovou žádost, připravil i překlady do němčiny, sestavil i podrobný rozpočet a vypracoval všechny povinné i nepovinné přílohy. V tomto období se uskutečnilo hodně jednání s českými institucemi a osobami, které se zabývaly nějakým způsobem problematikou světelného znečištění. Byla domluvena budoucí spolupráce či nějaký druh participace. Poté byla žádost finalizována a v létě 2017 podána.

Bavorský partner postupně začal participovat na podobě připravované žádosti. Rovněž u německých překladů spolupracoval a vhodným způsobem upravoval a vylaďoval text. Připravil všechny svoje přílohy a provedl jednání s odborníky na světelné znečištění na svém území. Připravil si rovněž svůj podrobný rozpočet a aktivně spolupracoval i při finalizaci a podání žádosti.

Cíle projektu byly popsány v projektové žádosti jako VÝSTUP a AKTIVITY projektu.

Výstupem (a zároveň  i 1. aktivitou) projektu byl vznik institucionální sítě.

Další aktivity projektu byly tyto:

  • Propagace problematiky světelného znečištění
  • Informační a vzdělávací akce
  • Vytvoření expozic na problematiku světelného znečištění
  • Webové stránky projektu a úprava IS
  • Konference